Så här fungerar Skolskjutsansökan

Kort beskrivning av arbetsrutiner 

Vårdnadshavarens perspektiv

Vårdnadshavare vill ansöka om skolskjuts till ett av sina barn. Via skolans/kommunens webbplats väljs ansökningsformuläret i iVIS-Skolskjutstjänst. Mobilt bankID används för säker identifiering och inlogning.

Därmed får tjänsten (genom personnummer) alla relevanta uppgifter om vårdnadshavaren och dennes barn. Om skolan matat in uppgifterna – eller om kommunen anslutit tjänsten till Skatteverkets ”Navet” - hämtas namnen på vårdnadshavarens barn.

Genom att ange aktuellt barn för skolskjuts, fylls mantalsskrivningsadresser, skolan och andra offentliga uppgifter i automatiskt.

Om det finns en andra vårdnadshavare, visas också dessa uppgifter.

Skolskjuts anges från barnets mantalsskrivningsadress och vilka dagar i veckan det gäller. För att se att allt är rätt ifyllt finns möjlighet att ta ut en förhandsutskrift, därefter skickas ansökan in.

Vid mera komplexa ärenden, t ex delad vårdnad med växelvis boende, kan andra adresser, kontaktpersoner etc anges.

Om skolan inte vill att lagrad information ska hämtas och fyllas i – så fylls efterfrågad information i formuläret och skickas in.

Handläggarens perspektiv

Handläggaren får upp aktuella ansökningar i en lista – och väljer ut ett för behandling/beslut.

I det enkla fallet klickar handläggaren på ”godkänn” eller ”avslå”.

Om det behövs mer uppgifter kan handläggaren ändra/komplettera ansökan, dock genom att skapa en kompletterad kopia. Den inkomna ansökan är låst i dess första version, som diarieförs.

När beslutet är fattat med avseende på de ändrade/kompletterade uppgifterna, låses den slutgiltiga versionen av skolskjutsansökan, samt diarieförs.

Allt som diarieförs kan skrivas ut som pdf, eller skickas vidare till andra system.

Här finns också möjligheten för handläggaren att få listor som adresslistor som sen skickas till bussbolaget, skolan etc.

Säkerheten är rigorös, andra system får enbart se det som behövs för just dem.