Projektfaser

Projektfaser

Projektet består av tre faser. Under dessa kommer vi att planera, bygga och starta användningen av en generell plattform och två tjänster. Den här sidan beskriver projektets grundläggande mål, inte den specifika teknologin som används.

Den kompletta plattformen kommer i framtiden att innehålla fler än 20 tjänster - men vi adresserar inte fler än två tjänster i detta projekt.


Fas ett - plattformen

I den här fasen kommer vi att fatta ett antal kritiska beslut och bygga en basplattform som är säker och modulär. Detta arbete pågår för närvarande. Vi arbetar på en öppen databas med tilläggsfunktionalitet. Detta innebär:

 • implementering av databas
 • Administrativt gränssnitt
 • API-principer
 • Säkerhet
 • Modularitet

Den här fasen leder till en basplattform. Den kommer emellertid inte att vara tillräckligt omfattande för de 2 tjänster som planeras utan utgöra en grund som vi kommer att bygga på i enlighet med tjånsternas behov.

Fas två - den först tjänsten - skolskjuts

Varje skola har ett antal studenter som behöver skolskjuts för att nå skolan. Olika kommuner använder olika metoder för att tilldela barnen skolskjuts. I en större stad kan det räcka med ett busskort till kollektivtrafiken, i en glesbygdskommun kan man behöva skapa speciella skolbusslinjer.

Men alla kommuner har vissa formella moment som är gemensamma:

 • ansökan (eTjänst)
 • administrera ansökan
 • beslut
 • information till eleven/föräldrar
 • information till bus-/taxibolag

Den första tjänsten kommer att adressera dessa moment. Det betyder att vi måst samla in information om:

 • skolor
 • klasser/årskurser
 • elever/studenter
 • vårdnadshavare
 • beslut
 • turer

Den här informationen är till stora delar samma som används av andra tjänster. Därigenom har vi ett första steg i att skapa en universell skolplattform.

Fas tre - den andra tjänsten - avvikelsehantering

Den andra tjänsten i projektet är bestämd till "Avvikeslehantering". 

Avvikelsehantering innebär att elever, lärare och föräldrar ska kunna lämna rapporter om saker som inte fungerar, som avviker från det önskvärda. Systemet tar emot rapporten och loggar alla åtgärder som görs.

Ett exempel:

En elev lämnar in en rapport via sin mobiltelefon om att denne anser sig diskriminerad. Rapporten går direkt till en ansvarig person, t ex rektor som vidtar åtgärder. Åtgärder kan vara diskussione med föräldrar, samtal med klasslärare, att koppla in hälsoteamet etc. Alla dess åtgärder logga i ett system. Den som skriver in en åtgärd, är också den som kan se åtgärden. Vissa personer kan se samtliga åtgärder i sammanställningen. Rektor bestämmer vem/vilka som är betrodda att se allting.

Bakgrunden är skolorna har en ganska omfattande dokumentationsskyldighet och rapportskyldighet till t ex Skolverket. Många skolor har idag svårt att uppfylla det, eftersom det inte finns en modell för ett systematisk insamlande.

Progress 2016-01-18

Den första tjånsten - Skolskjuts - är färdigbyggd och skall nu sättas upp skarpt för beta-testning. Vi söker just nu skolor/kommuner som vill prova tjänsten.

Den andra tjänsten - Avvikelsehantering - är färdigdefinierad. Nu startar bygget av tjänsten.