Info till medverkande kommuner

Information till medverkande kommuner

Detta är information till de kommuner som vill medverka i iVIS


Sammanfattning

iVIS – innovativt Verksamhetsystem i Skolan är ett VINNOVA-finansierat projekt som vill skapa grundläggande förutsättningar för den svenska skolans digitalisering, genom att bygga ett helt öppet skoladministrativt system.

Projektet vill skapa ett skolsystem som gör det möjligt för den svenska skolan att digtaliseras snabbare och mer innovativt och flytta kontrollen över informationen från leverantörer till skolans intressenter.

Bakgrund

Projektet genomförs efter att Sambruk under många år hört representanter för den svenska skolan och offentlig sektor beskriva stora problem med sina IT-baserade verksamhetssystem. Dessa beskrivs som omoderna, föråldrade, inlåsta, svåra att förändra, kan inte samverka med andra system m m.

Det finns 2 stora och några mindre skoladministrativa system som används i Sverige idag. Ingen av dem kännetecknas av öppenhet eller innovation.

I en rapport från Konkurrensverket bekräftas bilden. De pekar på att inlåsningseffekter skapar en situation där det är svårt för offentlig sektor att byta leverantörer. Kommuner hamnar ofta i en situation där leverantörer, så snart systemen är installerade, får ett de facto-monopol. Vilket i sin tur orsakar instängda system, långsam utveckling och onödigt höga kostnader.

Vad?

Projektet iVIS vill skapa ett helt öppet, modulariserat skoladministativt system, som inte har några begränsningar i sin kommunikation med omvärlden. Systemet är modulbyggt, har öppna gränssnitt.

Avsikten är att bygga dels en grundläggande plattform med personregister, autentisering och säkerhet, dels 2 tjänster (dvs 2 moduler) som ett första steg till en komplett skolplattform.

Begränsning

I denna fas av projektet projektet blir inte iVIS ett komplett skoladministrativt system, utan en grundläggande plattform med två tjänster som inte finns i andra system idag. Avsikten är att efter projektets slut fortsätta bygga på plattform med tillkommande tjänster.

Varför?

Projektet syftar till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen IT-infrastruktur. Idag har befintliga leverantörer kontroll över informationen och dess användning av alla skolans intressenter (eleverl lärare, personal, föräldrar etc). Det är inte rimligt att skolan inte kan använda informationen på det sätt som passar skolan bäst.

Projektet vill helt enkelt flytta makten vöer informationen från proprietära leverantörer till dem som använder information dagligen.

Hur?

Projektet skapar ett grundlggande system som kännetecknas av:

  • Öppenhet - plattformen byggs som ett öppet system

  • Modularitet - alla användarvyer och den mesta logiken byggs i mindre, avgränsade, funktionella moduler som ligger utanför plattformen. Dessa kan skapas, förändras tas bort utan att den grundläggande plattformen behöver modifieras.

  • Mobilitet - för användning via mobiler / plattor.

  • Molnbaserade tjänster - ger högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet.

Detta sker i en samverkan mellan teknikutvecklare och målgrupperna lärare, elever, föräldrar och personal.

Medverkan från nya grupper

Projektet vill också skapa en möjlighet för nya utvecklargrupper som lärare/elever/föräldrar och nya leverantörer att direkt skapa funktionalitet som använder plattformens data - en miljö för användardriven utveckling.

Aviskten är att göra det möjligt för både fler leverantörer och för lärare/elever att skapa de tjänster som skolan kräver, utan att behöva beakta leverantörers inlåsningar av programkod och system.

Projektplan

Våren 2015

Bygge av plattform med säkerhet och gränssnitt

Tillverkning av modul för att hantera beslut och information kring elever som önskar skolbuss.

Defintioner av ytterligare en modul som byggs under H2015

Sommaren 2015

Skolbussmodulen sätts i skarp testdrift i en eller två kommuner.

Hösten 2015

Ytterligare en modul byggs för skarp testdrift under Våren 2016 i en eller två kommuner.

Våren 2016

Plattform med 2 tjänster i full drift, modifieras efter behov.

Nästa fas i projektet förbereds.

Kommunmedverkan

För att projektet ska lyckas krävs en medverkan från ett antal kommuner som vill delta i utvecklingen. På detta stadium krävs ingen finansiell insats från kommunerna, däremot viss tid.

Styrgrupp

En representant för varje kommun sitter i projektets styrgrupp. Styrgruppen sammanträder per telefon var ungefär var sjätte vecka. Styrgruppen består av representanter för kommuner, utvecklaren och Sambruk.

Referensgrupp

Under projektets gång behöver vi ett antal referenspersoner som har kvalificerade synpunkter på projektets utveckling. En medverkande kommun bör räkna med att delta med några referenspersoner som kan variera över tiden. Referensgruppen sammanträder per telefon ca var sjätte vecka.

Projektgrupp

En projektgrupp som är mer involverad i utvekclingsarbetet kommer att tillsättas. Kommuner som önskar delta i det direkta arbetet, bör räkna med att tillsammans delta med ca 100 man timmar fördelade på 5-10 personer fram till V2016

Projektet kommer att bygga en plattform samt två tjänster (moduler). Varke tjänst kan stöttas av 1-2 kommuner, som inte behöver medverka i bägge tjänsterna.

Medverkandetid

Styr- och referensgruppens medverkan är relativt jämt fördelad över året, med undantag för sommaren.

Kommunalt deltagande i projektgruppens arbete, ligger i första hand i mitten av april – mitten av maj 2015, samt slutet av augusti - början av oktober 2015.

Beroende av styr och referensgruppens arbete kan andra tider komma att vara aktuella.